Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]

Định kỳ

NA càng sớm càng tốt - 110

Đây là một cuộc họp cởi mở do đồng nghiệp lãnh đạo dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi và duy trì lối sống không ma túy. Narcotics Anonymous là một hiệp hội gồm những cá nhân tham gia cùng nhau để giúp đỡ đồng nghiệp của họ và cung cấp một mạng lưới hỗ trợ liên tục khi họ làm việc thông qua quy trình mười hai bước để hỗ trợ họ phục hồi sau cơn nghiện. Cái tên, Narcotics Anonymous, […]