Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Những người sống sót sau bạo lực gia đình/Mối quan hệ lành mạnh

Ngày: Thứ ba
Thời gian: Bảo mật
Nhóm hỗ trợ này dành cho các thành viên của cộng đồng LGBT đã trải qua bạo lực gia đình trong quá khứ hoặc trong các mối quan hệ hiện tại. Trọng tâm của nhóm này là cung cấp hỗ trợ và giáo dục tâm lý xung quanh các yếu tố dẫn đến các mối quan hệ lạm dụng. Các vấn đề khác có thể được khám phá bao gồm an toàn, làm thế nào để kết thúc một mối quan hệ và làm thế nào để chuẩn bị cá nhân cho các mối quan hệ lành mạnh hơn.
Trung tâm Montrose cam kết cung cấp một không gian an toàn cho những người LGBT sống sót sau bạo lực gia đình, do đó những kẻ lạm dụng / đánh đập sẽ được giới thiệu đến một cơ quan khác để được hỗ trợ.
Để biết thêm thông tin về việc tham gia nhóm này, bao gồm số phòng và thời gian, vui lòng gọi 713-529-0037 x328.