Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Yêu cầu bảo trì tòa nhà

Bảo trì tòa nhà

Để nhân viên và người thuê báo cáo các vấn đề bảo trì tòa nhà

"*" cho biết các trường bắt buộc

MM chém DD chém YYYY
Vui lòng mô tả vị trí của vấn đề càng kỹ lưỡng càng tốt, bao gồm cả tầng, phòng, một phần của tòa nhà.
Type of issue (check as many as applicable)*