Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

LHI Houston - Được bảo hiểm

Chúng tôi là Cộng đồng. Chúng tôi là sự thay đổi.

Quá trình đăng ký bảo hiểm y tế có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người, đặc biệt nếu một cá nhân đã trải qua một thời gian dài mà không có bảo hiểm. May mắn thay, có sẵn trợ giúp đăng ký trực tiếp, miễn phí. Đây là những chuyên gia không thiên vị từ các cộng đồng mà họ phục vụ, những người được chứng nhận sẽ ngồi lại với bạn để giải thích các lựa chọn bảo hiểm và giúp đưa ra quyết định bảo hiểm tốt nhất cho bạn và gia đình bạn. Họ cũng có thể giúp gia hạn chương trình nếu bạn đã được bảo hiểm thông qua Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng và muốn tiếp tục hoặc chuyển đổi phạm vi bảo hiểm.