Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nhóm những người sống sót lâu dài dành cho những người đồng tính nam nhiễm HIV+

Ngày: Thứ năm
Thời gian : 1:30 – 3:00 chiều
Nhóm này giải quyết một loạt các vấn đề cho những người đồng tính nam đã sống sót nhiều năm sau khi biết rằng họ có huyết thanh dương tính với HIV hoặc chẩn đoán AIDS.
Để biết thông tin về việc tham gia nhóm này, vui lòng gọi 713-529-0037.