Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Bầu cử với Niềm tự hào- Cuộc họp Cộng đồng LGBTQ+ Bầu cử Quận Harris* – 106

Ngày 30 tháng 8 năm 2022 @ 7:00 tối - 9:00 tối

Tham dự Cuộc họp cộng đồng LGBTQ+ lần thứ hai của chúng tôi!
Cũng được tổ chức hầu như thông qua Zoom tại liên kết sau:
Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu ở Quận Harris tại các cuộc họp tập trung vào cộng đồng của chúng tôi, nơi chúng tôi cung cấp một không gian an toàn để giải quyết các vấn đề bầu cử quan trọng liên quan cụ thể đến các cộng đồng đa dạng và giáo dục cử tri/cử tri đủ điều kiện về quy trình bầu cử địa phương để mọi người có thể tự tin bỏ phiếu và niềm tự hào.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 30 tháng 8 năm 2022
Thời gian:
7:00 tối - 9:00 tối
Danh mục sự kiện: