Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]

Định kỳ

The Right Step (TRS) Al-Anon – 110

Cuộc họp miễn phí mở cửa cho công chúng. Al-Anon là một hiệp hội gồm những cá nhân chia sẻ kinh nghiệm chung của họ với tư cách là bạn bè và gia đình của những người nghiện rượu. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc Al-Anon, các thành viên có thể mang lại những thay đổi tích cực cho hoàn cảnh cá nhân của họ, cho dù người nghiện rượu có thừa nhận vấn đề về uống rượu hay không hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Để biết thêm […]