Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Cuộc họp đầu tiên của SOSU Khai mạc * – 114

26 tháng 4 @ 19:00 8.30 tối

(Các) mục tiêu của SOSU là phát triển không gian an toàn cho những cá nhân có kinh nghiệm chuyển giới và phụ nữ thuộc các cộng đồng thiểu số tồn tại mà không có sự kỳ thị mà xã hội hàng ngày áp đặt lên những người chuyển giới. SOSU cung cấp hỗ trợ xã hội xung quanh những thách thức xã hội hàng ngày của những người chuyển giới, nhưng quan trọng nhất là liên kết những cá nhân này với các nguồn lực họ cần.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập sosuinc.org .