Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Houston và Mặt trận Thống nhất Chống Phát xít Houston: Sự kiện Xã hội Ngày Quốc tế Lao động* – 111

Ngày 1 tháng 5 @ 5:30 chiều 8.30 tối

Đây là một sự kiện xã hội không chính thức để kỷ niệm Ngày tháng Năm, Ngày Quốc tế Lao động. Chúng ta sẽ ăn mừng những cuộc đấu tranh và thành tựu lịch sử của giai cấp công nhân. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến những mối đe dọa nghiêm trọng mà người lao động và những người bị áp bức phải đối mặt trong thời điểm lịch sử này, và cách chúng ta có thể vượt qua những mối đe dọa này. Pizza và đồ uống sẽ được phục vụ. Sự kiện này được tổ chức bởi Phong trào xã hội chủ nghĩa Houston và Mặt trận thống nhất chống phát xít Houston.