Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

Cuộc họp LGBTQ SLAA – 112/113

sự kiện định kỳ nhìn thấy tất cả

ngày 27 tháng 12 @ 20:00 9:00 tối

Cuộc họp SLAA hàng tuần này dành cho mọi giới tính.

Sex and Love Addicts Anonymous là một hiệp hội theo định hướng Mười hai Bước, Mười hai Truyền thống, dựa trên mô hình do Alcoholics Anonymous tiên phong.

Chi tiết

Ngày:
ngày 27 tháng 12
Thời gian:
8:00 tối - 9:00 tối
Danh mục sự kiện: