Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Đang tải sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Cuộc họp thành viên ERSICSS * - 107

ngày 9 tháng 5 @ 7:30 chiều 9:00 tối

Mục đích của The Empire of the Royal Sovereign Imperial Court của Single Star Inc.. là: tài trợ, hỗ trợ và thúc đẩy các chương trình và nỗ lực từ thiện và giáo dục cộng đồng; để thúc đẩy và công nhận các nhà lãnh đạo cộng đồng; và để thúc đẩy sự hài hòa giữa những người trong cộng đồng.