Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SỰ KIỆN

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]

Định kỳ

Nghiên cứu “Cuốn sách lớn” của Nhóm CA Bonnie Brae – 112/113

Đây là một cuộc gặp gỡ cởi mở dành cho bất kỳ ai có mong muốn ngừng sử dụng cocaine và tất cả các chất gây nghiện làm thay đổi tâm trí khác. Cocaine Anonymous sử dụng một văn bản có tên Alcoholics Anonymous thường được gọi là "Cuốn sách lớn". Big Book Study là một nhóm đọc và thảo luận về văn bản được chọn từ Alcoholics Anonymous. Cocaine Anonymous là một hiệp hội của những người đàn ông […]